Privacyverklaring HOC BV

HOC respecteert jouw privacy en wij houden ons aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. Via deze privacyverklaring kun je lezen hoe HOC omgaat met (jouw) persoonsgegevens. Deze verklaring is van toepassing op de toegang tot en het gebruik van alle websites, applicaties, cursussen en andere diensten en de daarbij van toepassing zijnde accounts van HOC.

Door gebruik te maken van deze producten en diensten stem je in met deze privacyverklaring van Horeca Opleidingscentrum BV, gevestigd te Breda, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Breda onder nummer 64637867 (hierna te noemen ‘HOC’).


Welke gegevens worden verwerkt?

HOC verwerkt de persoonsgegevens die door jou zelf, door jouw werkgever of door een andere vertegenwoordiger verstrekt worden. Voor alle hierna genoemde persoonsgegevens geldt dat HOC deze alleen vastlegt en verwerkt als deze aan ons verstrekt zijn. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die verstrekt worden bij aanmelding, aanvraag van een brochure of sticker, aanmelding voor een nieuwsbrief of als je op een andere wijze contact met ons opneemt.

Wij verzamelen en verwerken, onder meer, de volgende gegevens:

- Jouw naam (voorletter(s), voornaam, tussenvoegsel, achternaam)

- Jouw persoonsgegevens (geboortedatum, geboorteplaats en geslacht)

- Jouw contactgegevens (adresgegevens, e-mailadres(sen) en telefoonnummer(s))

- Bedrijfsgegevens (adres, contactpersoon, e-mailadres(sen), telefoonnummer(s), IBAN)

- Gegevens met betrekking tot de aangevraagde cursus, inclusief betaalgegevens, feedback over de cursus en overige informatie die aan ons verstrekt is en/of die noodzakelijk is om een correcte cursistenadministratie te voeren (zoals registratie van telefonische contacten).

Daarnaast verzamelt en verwerkt HOC gegevens met betrekking tot het doorlopen van de cursus, zoals aanwezigheid, eventuele (examen)resultaten, ingestuurd huiswerk en of de cursus is afgerond.


Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?

Wanneer je de gevraagde persoonsgegevens niet wilt verstrekken aan HOC, kan HOC de dienst of het product helaas niet aan je leveren of je geen toegang verlenen tot websites en/of applicaties (waarvoor een account moet worden aangemaakt).

Door van de diensten, producten, website(s) of applicaties van HOC gebruik te maken, stem je in met verwerking van jouw persoonsgegevens, waaronder voor de volgende doeleinden:

- Administratieve afhandeling, registratie en/of levering van de aangevraagde cursus of het bestelde product/ de bestelde dienst.

- Het verzorgen van de aangevraagde cursus met, indien van toepassing, examen, waarvoor geselecteerde gegevens gedeeld worden met de trainer en de betrokken exameninstantie.

- Het verstrekken van door jou gevraagde inlichtingen en het reageren op jouw vragen.

- Het informeren over (andere) diensten van HOC en/of updates van bestaande diensten.

- Het doen van gerichte aanbiedingen en het verzenden van reclame-uitingen.

- Het innen van vergoedingen.

- Het afdwingen van naleving van beleid van HOC en de HOC algemene voorwaarden.

- Het registreren van klachten/geschillen alsmede het bevorderen van een oplossing van klachten/geschillen.

- Voldoen aan op HOC rustende wet- en regelgeving.

- Voor alle overige zaken zal HOC jouw gegevens uitsluitend gebruiken met jouw uitdrukkelijke toestemming.

Stel je geen prijs (meer) op het ontvangen van informatie van HOC over (andere) diensten, updates van bestaande diensten, gerichte aanbiedingen en/of reclame-uitingen, dan kun je dit kenbaar maken aan onze afdeling Klantenservice. Betreft het informatie per e-mail dan kun je je hiervoor afmelden via de in de e-mail opgenomen afmeldlink.


Cookies en marketing

Onze website maakt gebruik van cookies (kleine tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op je computer worden geplaatst). Volgens de wet mogen wij cookies op je apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. We gebruiken cookies uitsluitend om ons websiteverkeer te analyseren en om onze website(s) gebruiksvriendelijker te maken. Je kunt jouw internetbrowser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie geplaatst wordt. Ook kun je instellen dat het plaatsen van cookies volledig geblokkeerd wordt. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen of applicaties van onze website gebruikmaken.


Beveiliging en bewaartermijn

HOC zorgt ervoor dat jouw gegevens adequaat worden beveiligd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang via de gebruikelijke technieken, ongeautoriseerde wijziging en onrechtmatige vernietiging. HOC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onrechtmatige ontvreemding door derden van persoonsgegevens.

HOC bewaart jouw gegevens zo lang als noodzakelijk voor de aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. HOC mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.


Inzage, correctie en verwijdering

Je hebt het recht om inzage, correctie of verwijdering van jouw gegevens te vragen (met redelijke tussenpozen). Als je van mening bent dat jouw persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van verwerking door HOC onvolledig of niet ter zaken dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, dan kun je een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens aan HOC richten. Dat kan door een e-mail te sturen aan info@hoc.nl onder vermelding van ‘privacy’ en jouw naam en adres. HOC zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie/verwijdering reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal HOC de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Doorgifte persoonsgegevens

HOC verstrekt jouw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de doeleinden zoals in deze privacyverklaring omschreven, of op grond van een wettelijke verplichting aan de bevoegde instanties. HOC verkoopt geen persoonsgegevens aan derden en er worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie.


Wijzigingen Privacyverklaring

HOC kan deze privacyverklaring wijzigen en wij raden aan om deze verklaring regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 november 2023.