Algemene Voorwaarden HOC BV

1. Toepasselijkheid

1) Op alle offertes, aanbiedingen en diensten van Horeca Opleidingscentrum BV (verder: HOC) en op alle door HOC gesloten Studieovereenkomsten zijn de Algemene voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 1 lid 3. Deze Algemene voorwaarden worden voorafgaand aan of gelijktijdig met het aangaan van de Studieovereenkomst nadrukkelijk bekendgemaakt aan de klant en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van HOC. Op verzoek van de klant zal HOC een kopie van de Algemene voorwaarden kosteloos toezenden. De klant kan deze Algemene voorwaarden verder vrij inzien op www.HOC.nl.

2) Door inschrijving voor een (InHouse) cursus aanvaardt de klant de toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden. HOC wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.

3) Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen HOC en de klant zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail of op de website).

4) In gevallen waarin deze Algemene voorwaarden niet voorzien, zal het bestuur van HOC een regeling treffen naar redelijkheid en billijkheid.

5) Naast deze Algemene voorwaarden HOC zijn tevens en onlosmakelijk de privacyverklaring HOC alsmede de bepalingen op de website www.HOC.nl van toepassing op alle in artikel 1 lid 1 genoemde diensten.

6) Alle in deze Algemene voorwaarden vermelde bedragen zijn exclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld.


2. Inschrijving

Je inschrijving is strikt persoonlijk en je handtekening betekent een akkoordverklaring met de Algemene voorwaarden. Inschrijvingen per telefoon, e-mail of via internet betekenen ook een akkoord met de Algemene voorwaarden. Indien de klant niet de cursist is, garandeert de klant dat de cursist geïnformeerd is over de studieovereenkomst en dat de cursist zich conformeert aan de bepalingen uit deze overeenkomst die voor de klant en/of voor de cursist van toepassing zijn. De cursist kan hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor betaling van de cursuskosten, ook als het gaat om een bedrijfsinschrijving. Na ontvangst van je aanmelding ontvang je een bevestiging per post en/of e-mail. De studieovereenkomst is van kracht zodra de inschrijving door HOC is ontvangen. Vanaf dat moment bestaat de verplichting tot betaling van de volledige cursuskosten ongeacht al of niet, geheel of gedeeltelijk, de cursus of training wordt gevolgd met inachtneming van het gestelde in artikel 4. Annulering voor aanvang en Artikel 5. Tussentijdse beëindiging cursus. Inschrijving vindt plaats voor de duur van de gehele cursus waarvoor je je hebt aangemeld. HOC is nimmer verplicht een inschrijving te accepteren.


3. Betaling cursuskosten

De meest actuele cursuskosten staan vermeld op de website www.HOC.nl. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk voor aanvang van de (1e) cursusdag. Schriftelijke (indien van toepassing inclusief examen) worden niet eerder verstuurd dan wanneer de cursuskosten voldaan zijn. Online cursussen (indien van toepassing inclusief examen) worden niet eerder geactiveerd dan wanneer de cursuskosten voldaan zijn. Bij niet tijdige of niet volledige betaling of bij een overige openstaande vordering van cursist of klant kan de cursist de toegang tot de cursus en/of het examen worden ontzegd. Als de cursist, ondanks dat er een openstaande vordering is, toch examen heeft mogen afleggen, dan behoudt HOC zich het recht voor om de uitslag en/of het eventueel behaalde diploma of certificaat niet eerder toe te sturen dan nadat alle openstaande vorderingen volledig voldaan zijn. Wanneer de openstaande vorderingen niet tijdig of niet volledig zijn betaald, stuurt HOC een betalingsherinnering om de betaling alsnog binnen 14 dagen na dagtekening te voldoen. Indien het te betalen bedrag binnen deze termijn nog niet of niet volledig voldaan is, is de cursist c.q. de klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. De cursist c.q. de klant is vanaf dat moment naast de verschuldigde cursuskosten ook wettelijke rente en incassokosten ter hoogte van 15% van de cursuskosten verschuldigd (met een minimum van € 40,–).


4. Annulering voor aanvang

4.1) Voor aanvang van een klassikale cursus of InHouse cursus (indien van toepassing inclusief examen) heb je het recht de cursus te annuleren. De annulering dient per e-mail te geschieden Als moment van ontvangst van de annulering geldt de verzenddatum van de betreffende e-mail. De geplande (start)datum van de cursus geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de annuleringskosten, zoals bedoeld in artikel 4.4. In geval van annulering dient de cursist het lesmateriaal, indien van toepassing, retour te zenden, met inachtneming van het gestelde in artikel 4.6.

4.2) Indien de klant een particulier is en een Overeenkomst op Afstand heeft gesloten, geldt na inschrijving een bedenktijd van 14 dagen waarbinnen de studieovereenkomst kan worden ontbonden. De klant maakt gebruik van de bedenktermijn door binnen deze periode schriftelijk (zijnde per e-mail of post) een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat de studieovereenkomst ontbonden moet worden. De cursist dient het lesmateriaal, indien van toepassing, retour te zenden, met inachtneming van het gesteld in artikel 4.6. Indien een klassikale cursus reeds binnen 14 kalenderdagen na inschrijving start eindigt de bedenktermijn bij aanvang van de (1e) cursusdag. Indien een schriftelijke of online cursus reeds binnen 14 kalenderdagen na inschrijving geleverd en/of geactiveerd wordt, eindigt de bedenktermijn zodra de cursus ontvangen is (per post of mail).

4.3) In geval van annuleren van een schriftelijke en online cursussen (en er aldus geen sprake is van ontbinding van de overeenkomst binnen de bedenktermijn conform artikel 4.2) die nog niet door HOC geleverd en/of geactiveerd zijn, conform het gestelde in artikel 3, geldt dat HOC gerechtigd is om bij annulering een gedeelte van de cursuskosten in rekening te brengen als opstartkosten conform de volgende staffel: a. bij annulering tot 2 weken na inschrijving: 10% van de cursuskosten met een minimum van € 35,- b. bij annulering meer dan 2 weken na inschrijving: 20% van de cursuskosten met een minimum van € 35,-.

4.4) In geval van annulering van een klassikale cursus of InHouse cursus (indien van toepassing inclusief examen) zoals bedoeld in artikel 4.1 (en er aldus geen sprake is van ontbinding van de overeenkomst binnen de bedenktermijn conform artikel 4.2) geldt dat HOC gerechtigd is om bij annulering een gedeelte van de cursuskosten als opstartkosten in rekening te brengen conform de volgende staffel: a. bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de (1e) cursusdag: 10% van de cursuskosten. b. bij annulering tussen 8 en 4 weken voor aanvang van de (1e) cursusdag: 20% van de cursuskosten. c. bij annulering tussen 4 en 2 weken voor aanvang van de (1e) cursusdag: 50% van de cursuskosten. d. bij annulering korter dan 2 weken voor aanvang van de (1e) cursusdag: 75% van de cursuskosten. De annuleringskosten zijn onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar.

4.5) Bij overlijden van de cursist wordt na ontvangst van een schriftelijk bericht de overeenkomst onmiddellijk ontbonden. De resterende cursuskosten worden binnen 14 dagen aan de rechthebbenden terugbetaald.

4.6) Retour zenden van lesmateriaal dient aangetekend en voor eigen kosten te gebeuren. De cursist dient het verzendbewijs te bewaren tot hij van HOC een schriftelijke ontvangstbevestiging heeft ontvangen. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien het materiaal zich in originele staat bevindt, dat wil zeggen compleet, onbeschadigd en onbeschreven. Wordt niet aan deze voorwaarden voldaan, dan accepteert HOC de retourzending niet en is de cursist verplicht de waardevermindering van het lesmateriaal te vergoeden. De waardevermindering staat gelijk aan de korting die verstrekt wordt voor het in bezit hebben van het lesmateriaal van desbetreffende cursus zoals te vinden is op www.HOC.nl.


5. Tussentijdse beëindiging cursus

5.1) De studieovereenkomst kan na aanvang van de cursus door de klant beëindigd worden. De annulering dient schriftelijk te geschieden per e-mail. Als moment van ontvangst van de annulering geldt de verzenddatum van de betreffende e-mail.

5.2) Indien de klant na aanvang van de cursus de studieovereenkomst tussentijds beëindigt overeenkomstig artikel 5.1, dan is de klant een redelijke vergoeding aan HOC verschuldigd, in lijn met artikel 7:411BW. De redelijk vergoeding bestaat: a. In geval van een klassikale cursus uit: (i) de prijs voor het tot het moment van de tussentijdse beëindiging reeds door HOC verzorgde onderwijs waaronder inbegrepen (eventuele) locatiekosten en examenkosten plus (ii) maximaal 50% van de totale cursuskosten als zijnde opstartkosten voor het niet verzorgde onderwijs, met aftrek van eventueel geretourneerd lesmateriaal (conform het gestelde in artikel 4.6). b. In geval van schriftelijke en online cursussen waarbij aan de cursist bij verstrekking en/of activatie van de cursus volledige (elektronische) toegang is verschaft tot al het onderwijs dat op ieder door de cursist gewenst moment kan worden gevolgd, uit: 100% van de cursuskosten waaronder inbegrepen (eventuele) examenkosten, met aftrek van eventueel geretourneerd lesmateriaal (conform het gestelde in artikel 4.6). De redelijke vergoeding is nooit hoger dan de overeengekomen cursuskosten.

5.3) Indien de klant de studieovereenkomst tussentijds beëindigt vanwege een situatie van overmacht als gevolg waarvan de cursist niet in staat is om de cursus te (ver) volgen, kan de klant HOC schriftelijk gemotiveerd verzoeken om aanpassing van de vastgestelde redelijke vergoeding, waarbij geldt dat HOC schriftelijk bewijs kan verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins.


6. Verplaatsing cursus / naamswijziging cursist

Mocht de cursist na inschrijving van een klassikale cursus toch niet deel kunnen nemen aan de door de cursist/klant gekozen cursus, dan kan de inschrijving verplaatst worden naar een latere cursusdatum, naar een andere cursuslocatie of kan deze op naam van een andere cursist gezet worden. De aanvraag tot verplaatsing van de cursus moet minimaal 2 weken voor aanvang van de (1e) cursusdag per e-mail worden ingediend. Verplaatsen van een cursus binnen 2 weken voor aanvang is niet meer mogelijk. De aanvraag tot een naamswijziging bij een klassikale cursus dient minimaal 1 week voor aanvang van de (1e) cursusdag per e-mail te worden ingediend. Een verzoek tot naamswijziging van een schriftelijke- of online cursus (met of zonder examen) is mogelijk tot 4 weken na de datum van activatie/verstrekking. Een online cursus (met of zonder examen) kan niet gewijzigd worden wanneer de cursist al gestart is met desbetreffende cursus. HOC zal voor de administratieve verwerking van een verplaatsing of naamswijziging € 35,- in rekening brengen.


7. Verzuim

Afwezigheid van een cursist tijdens een cursusdag en/of examen ontheft de cursist c.q. de betalende instantie niet van de verplichting tot betaling. Afwezigheid van de cursist geeft nooit recht op gehele of gedeeltelijke teruggaaf van de betaalde cursuskosten. Trainers zijn bevoegd om cursisten die meer dan 50% afwezig zijn de toegang tot de cursus te ontzeggen. Ontzegging van de toegang geeft nooit recht op gehele of gedeeltelijke teruggaaf van de betaalde cursuskosten. Het ontvangen lesmateriaal kun je niet terugsturen om vermindering of restitutie van de cursuskosten te krijgen met inachtneming van het gestelde in artikel 5. Tussentijdse beëindiging cursus.


8. Examen

HOC meldt cursisten voor de cursussen met een examen automatisch aan voor het desbetreffende examen. Het examengeld is bij de cursuskosten inbegrepen. Bij cursussen zonder een examen is de cursist zelf verantwoordelijk voor tijdige aanmelding voor het examen. Het examengeld wordt dan rechtstreeks aan de examenaanbieder betaald. Aan cursisten die een schriftelijke of online cursus inclusief SVH examen volgen, wordt de persoonlijke examenboekingscode verstrekt wanneer de cursuskosten ontvangen zijn door HOC. De cursus is zelf verantwoordelijk voor tijdige boeking van het desbetreffende examen. Indien de cursist niet direct een examen in kan/wil plannen geldt een periode van 1 jaar vanaf de dag van ontvangst van de persoonlijke examenboekingscode om alsnog een examen in te plannen. Na verstrijken van voornoemde termijn vervalt het recht op het afleggen van het examen en ontvang je geen restitutie van het betaalde examengeld. Tijdens een SVH examen is de cursist verplicht zich bij de examinator te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs, anders mag de cursist niet aan het examen deelnemen. Indien een cursist te laat op het examen komt, wordt de cursist niet meer tot de examenruimte toegelaten en mag de cursist niet deelnemen aan het examen. De cursist maakt in geen geval aanspraak op een vergoeding van de geleden schade en ontvangt geen restitutie van het examengeld.


9. Klassikale cursussen

HOC behoudt zich het recht voor een cursus en/of examen:

1) bij verhindering van de geplande cursuslocatie te verplaatsen naar een alternatieve locatie in dezelfde cursusplaats of directe omgeving van deze cursusplaats. Op het wijzigen van de cursuslocatie binnen dezelfde cursusplaats of directe omgeving hiervan kan geen bezwaar gemaakt worden.

2) bij onvoldoende inschrijvingen naar het oordeel van HOC te verplaatsen naar een latere datum of samen te voegen met een andere cursuslocatie of in een andere cursusvorm (online, e-learning, schriftelijk) aan te bieden.
3) bij ziekte en/of verhindering van de trainer voor, zover mogelijk, gelijkwaardige vervanging zorg te dragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, te verplaatsen naar een latere datum of te annuleren, waarbij restitutie van reeds betaalde cursuskosten binnen 14 dagen plaatsvindt.
In geval van voornoemde punten 2 en 3 zal HOC de cursist mondeling en/of schriftelijk een aanbod doen voor het volgen van dezelfde cursus in een andere locatie of op een andere datum. De cursist is vrij om dit aanbod wel/niet te accepteren. Na mondelinge en/of schriftelijke acceptatie van het aanbod ontvangt de cursist (digitaal) een nieuwe bevestiging. De cursist heeft een bedenktijd van 3 kalenderdagen na ontvangst van de nieuwe bevestiging om nog bezwaar te maken tegen het nieuwe aanbod. Vanaf 10 kalenderdagen voor aanvang van de cursus geldt hiervoor een termijn van 1 kalenderdag. Na het verstrijken van de bedenktijd gelden de Algemene voorwaarden conform artikel 4. Annulering voor aanvang. De cursist/klant maakt in geen geval aanspraak op vergoeding van eventueel geleden schade.


10. Lesmateriaal

Het lesmateriaal is bij de cursuskosten inbegrepen. Het lesmateriaal voor de schriftelijke/ online cursussen wordt verzonden wanneer de cursuskosten ontvangen zijn. Vanaf het moment van verzending van het lesmateriaal van schriftelijke/online cursussen is de cursus maximaal 1 jaar actief. Binnen dit jaar dient de schriftelijke/online cursus (indien van toepassing inclusief het examen/de toets) afgerond te zijn. Na verstrijken van voornoemde termijn vervalt het recht op het afleggen van het examen/afronden van de cursus en ontvang je geen restitutie van betaalde gelden. Bij de diverse mondelinge cursussen wordt het lesmateriaal, indien van toepassing, hetzij direct met de bevestiging aan de cursist gestuurd, hetzij op de (1e) cursusdag verstrekt. De intellectuele eigendomsrechten en copyright op het cursusmateriaal blijven te allen tijde bij HOC. Gebruik van lesmateriaal anders dan voor je studie is niet toegestaan, evenmin als het dupliceren, verkopen of afstaan daarvan aan derden.


11. Privacy

1) HOC verwerkt de door de klant verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de privacyverklaring van HOC. De klant garandeert HOC dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt, wanneer de klant niet de cursist zelf is, zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door HOC. De door de klant verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in de geautomatiseerde administratie van HOC. In de privacyverklaring van HOC op www.HOC.nl is te zien welke persoonsgegevens benodigd zijn en wat HOC hiermee doet. Hierbij neemt HOC de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of andere relevante wet- en regelgeving in acht. HOC is ingeschreven in het Register van de Autoriteit Persoonsgegevens, onder meldingsnummer 1205826.

2) HOC, haar personeel en/of voor HOC werkzame personen en/of door HOC ingezette businesspartners zullen de door de klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen, conform de daarbij geldende privacywetgeving.


12. Klachtenregeling

Wanneer je een klacht hebt met betrekking tot de cursussen die HOC organiseert of met haar dienstverlening, dan kun je gebruik maken van onze klachtenregeling (kijk voor de klachtenprocedure op www.HOC.nl). Je kunt alleen schriftelijk een klacht indienen; per brief of e-mail t.a.v. de directie van HOC. HOC zal er alles aan doen de desbetreffende klacht zo spoedig mogelijk naar behoren op te lossen. Indien de partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Breda.


13. Overige bepalingen

Alle gegevens die in de brochures, (vrijblijvende) offertes en op de website staan vermeld, worden geacht tot deze Algemene voorwaarden te behoren voor zover zij betrekking hebben op de cursus. Tijdens de cursus is het niet toegestaan om te roken en alcoholische drank te nuttigen. Storende aanwezigheid of wangedrag van cursisten, waaronder inbegrepen storend gebruik van de mobiele telefoon, tijdens de cursus kan leiden tot verwijdering van de cursus en het weigeren van de toegang voor de overige lessen en het examen, zonder restitutie van de cursuskosten. Eventuele reis- en verblijfskosten, anders dan in de cursuskosten inbegrepen arrangementskosten, zijn niet bij de cursuskosten inbegrepen. Indien de levering van een poststuk van HOC, zoals het lesmateriaal en waardepapieren, niet kan plaatsvinden door een oorzaak die aan de cursist c.q. de betalende instantie is te wijten of voor diens risico komt, is HOC gerechtigd de daaruit voortkomende kosten in rekening te brengen bij de cursist c.q. de betalende instantie. Hiervan is onder andere sprake als bij inschrijving onjuiste adresgegevens zijn verstrekt.


14. Business Partners

De horecacursussen en -trainingen van HOC worden uitgevoerd door Horeca Stichting Nederland (HSN BV) onder auspiciën van HOC. HOC behoudt zich het recht voor een opleiding, in bepaalde regio’s of ten aanzien van bepaalde opleidingen, door een door HOC geautoriseerde business partner te laten verzorgen.


15. Overmacht

15.1) Een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen kan aan HOC niet worden toegerekend indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht.

15.2) Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat door HOC ingeschakelde derden zoals leveranciers, locatiehouders en trainers, of andere partijen waarvan opdrachtgever afhankelijk is, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden, natuurgeweld, terrorisme, cybercriminaliteit, verstoring van digitale infrastructuur, brand, pandemie, epidemie, stroomstoring, verlies, wetswijzigingen, wegblokkades, stakingen en/of werkonderbrekingen.

15.3) HOC heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen jegens klant/cursist na te komen. Als de overmachtsituatie is vervallen, komt HOC zijn verplichtingen na zodra zijn planning het toelaat.


16. Algemeen

1) Deze Algemene voorwaarden treden in werking op 1 september 2022. HOC is gerechtigd deze Algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving aan de klant of door middel van een algemene kennisgeving op de website www.HOC.nl. De gewijzigde Algemene voorwaarden zijn dan ook op reeds gesloten Overeenkomsten van toepassing, behoudens indien en voor zover dit niet in strijd met redelijkheid en billijkheid is.

2) Deze Algemene voorwaarden worden aangehaald als: Algemene voorwaarden HOC.